34 362 88 95
compit@compit.pl
Załączniki:
Pobierz plik (Regulamin_od_03.04.2024.pdf)Regulamin obowiązujący od 03.04.2024 - DO POBRANIA[Aktualnie obowiązujący regulamin]140 kB

Regulamin wchodzi w życie z dniem 03 kwietnia 2024 roku i stosuje się go do umów zawartych począwszy od tego dnia. W związku z tym, iż zawiera istotne informacje konsumenckie wymagane ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prosimy o zapoznanie się z nim i zaakceptowanie jego treści.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem i podmiotem prowadzącym sklep internetowy, działający pod adresem www.compit.pl jest firma COMPIT sp. z o.o. (zwaną dalej „COMPIT”), z siedzibą w Częstochowie przy ul. Wielkoborskiej 77, NIP: 573-293-85-47

 2. W sprawach związanych z problemami z zamówieniem, w tym również problemów z logowaniem lub rejestracją, kupujący może kontaktować się z Działem Obsługi Klienta COMPIT sp. z o.o. ul. Wielkoborska 77, 42-280 Częstochowa, czynnym w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 pod numerami telefonu 34 362 88 95 lub pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 3. Produkty nie zostały zaprojektowane i skonstruowane oraz nie są przeznaczone:

 • w układach, gdzie awaria urządzenia mogłaby doprowadzić do zagrożenia zdrowia lub życia ludzi i zwierząt,

 • w układach, gdzie awaria mogłaby spowodować katastrofalną szkodę
  w zamontowanym urządzeniu, instalacji lub budynku,

 • do zastosowań w medycynie, w tym do ratowania i podtrzymywania życia,

 • do zastosowań wojskowych

§ 2. Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu niezbędne są:

  • komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari,

  • aktywne konto poczty elektronicznej (email).

 2. Do korzystania z dokumentacji technicznej urządzeń potrzebne jest odpowiednie oprogramowanie zdolne do wyświetlania plików w formacie PDF.

§ 3. Rejestracja

 1. Klient wypełnia formularz rejestracji konta w Sklepie (https://compit.pl/logowanie.html?view=registration) lub bezpośrednio podczas zakupu. Umowa o prowadzenie konta w Sklepie zostaje zawarta z chwilą otrzymania potwierdzenia jej zawarcia, wysłanego przez Sklep pod podanym adresem e-mail. Założenie i prowadzenie konta jest bezpłatne.

 2. Posiadanie konta w Sklepie pozwala na dokonywanie zakupów bez każdorazowego podawania swoich danych osobowych. Każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

 3. Klientowi nie wolno dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

 4. Klient może wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta w każdym czasie bez podania przyczyn. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego https://www.compit.pl należy wysłać e-mail z prośbą o usunięcie konta pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Nie uchybia to możliwości odstąpienia lub reklamacji na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

§ 4. Sposób zamawiania i zawarcie umowy sprzedaży

 1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie za pomocą systemu sprzedaży internetowej www.compit.pl (zwany dalej „Sklepem”)

 2. W celu złożenia zamówienia konieczne jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego lub formularza zakupu jednorazowego.

 3. Do zawarcia umowy dochodzi w chwili otrzymania przez kupującego e-maila z potwierdzeniem zawarcia umowy (przyjęcie oferty).

 4. W wyjątkowych przypadkach, związanych w szczególności z brakiem dostępności towaru
  w Sklepie, Sklep może nie przyjąć zamówienia, o czym klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną w terminie do siedmiu dni roboczych.

§ 5. Termin i sposób płatności

 1. Jeżeli wybranym sposobem płatności jest przedpłata, klient jest zobowiązany do dokonania płatności w terminie 7 dni od otrzymania faktury proforma. W przypadku braku płatności
  w wymaganym terminie, umowę uważa się za niezawartą. Płatność może być dokonana przez kupującego przelewem na konto bankowe COMPIT sp. z o.o. ul. Wielkoborska 77, 42-280 Częstochowa, Santander 81 1090 1795 0000 0001 5180 4329 . W tytule przelewu prosimy o podanie numeru zamówienia.

 2. Jeżeli wybranym sposobem płatności jest pobranie, dokonują Państwo płatności przy odbiorze przesyłki kurierowi doręczającemu przesyłkę.

 3. Jeżeli wybranym sposobem płatności jest gotówka, klient jest zobowiązany do dokonania płatności podczas osobistego odbioru zamówienia w siedzibie Sklepu.

§ 6. Dostawa

 1. Wysyłki realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 2. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 3. Koszt dostawy w wysokości 27,06 PLN ponosi klient.

 4. W przypadku towaru dostępnego od ręki termin dostawy wynosi 4 dni robocze, w przeciwnym przypadku klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną w terminie do siedmiu dni roboczych.

 5. Miejscem spełnienia świadczenia jest wskazane przez klienta miejsce dostawy.

 6. Kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. (art. 545 §2 KC).

§ 7. Odstąpienie od umowy

 1. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się wyłączenie do umów, w których klientem jest osoba fizyczna zawierająca umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument).

 2. Przepisy niniejszego paragrafu nie dotyczą sytuacji gdy klient odbiera zamówioną rzecz osobiście.

 3. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny.

 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - części rzeczy.

 5. Konsument może odstąpić od umowy, przesyłając Sklepowi jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Może przy tym skorzystać ze wzoru oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Oświadczenie należy wysłać pod adresem COMPIT sp. z o.o. ul. Wielkoborska 77, 42-280 Częstochowa lub na adresem mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 6. Sklep wysyła konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną.

 7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz nie później niż 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy.

 8. Wraz z towarem klient proszony jest o odesłanie dokumentu płatniczego (faktura VAT, paragon).

 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu.

 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 11. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym uiszczoną cenę; zwrotowi ulega także koszt doręczenia rzeczy do klienta, ale tylko do wysokości najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego w sklepie. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi klient. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 12. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą. Dlatego wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego sprzętu.

§ 8. Reklamacja

 1. Sklep ma obowiązek dostarczyć towar bez wad.

 2. Niezależnie od prawa do odstąpienia o którym mowa w § 4, Sklep jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Zasady tej odpowiedzialności, w tym: rodzaj przysługujących kupującemu roszczeń (usunięcie wady, wymiana rzeczy, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy) i czas, w jakim przysługują, wynikają z obowiązującego prawa, zob. zwłaszcza art. 556-576 ustawy
  z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. 2014 r., poz. 121 ze zm.).

 3. W celu złożenia reklamacji kupujący powinien przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną pod adresem Działu Obsługi Klienta wskazanym w § 1 ust. 2 niniejszego regulaminu oświadczenie zawierające rodzaj żądania (usunięcie wady, wymiana rzeczy, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy) oraz dane umożliwiające Sklepowi kontakt z klientem (co najmniej imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny). Po poinformowaniu firma COMPIT sp. z o.o. ustali z klientem sposób dostarczenia urządzenia do serwisu.

 4. Sklep może poprosić klienta o uzupełnienie ewentualnych braków reklamacji. Sklep jest zobowiązany ustosunkować się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni od jego zgłoszenia.

§ 9. Gwarancja i ograniczenie odpowiedzialności

 1. Obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w związku z gwarancją określone są w karcie gwarancyjnej dołączonej do zakupionego produktu.

 2. Kupujący może, według swojego wyboru, zastosować się do procedury gwarancyjnej opisanej w dokumencie gwarancji lub zastosować się do procedury reklamacyjnej opisanej w § 8 niniejszego regulaminu.

 3. COMPIT nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe podczas nieprawidłowego montażu produktów oraz używania niezgodnego z ich przeznaczeniem.

 4. Odpowiedzialność COMPIT na skutek nienależytego wykonania lub niewykonania sprzedaży produktów lub z tytułu gwarancji (bez uwzględnienia podstawy prawnej roszczenia) ogranicza się wyłącznie do odpowiedzialności za faktyczne straty Klienta do kwoty stanowiącej równowartość ceny produktu, wykonania naprawy lub wymiany wadliwego produktu na produkt wolny od wad, zwrot ceny zapłaconej za produkt wyczerpywać będzie wszelkie roszczenia Klienta z tytułu dostarczenia wadliwego produktu.

 5. Odpowiedzialność COMPIT na podstawie rękojmi za wady sprzedanych produktów zostaje wyłączona.

 6. Wyłączenie rękojmi nie wpływa na ograniczenie lub wyłączenie uprawnień z tytułu gwarancji.

 7. Gwarancja na sprzedany produkt nie zawiesza, nie ogranicza ani nie wyłącza uprawnień konsumenta wynikających z rękojmi za wady produktu.

 8. COMPIT nie bierze odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązań w części lub w całości w momencie wystąpienia zdarzeń zewnętrznych określonych jako „siła wyższa” na które COMPIT nie ma wpływu. Jako „siłę wyższą” rozumie się niezależne i nieprzewidziane zdarzenia zaistniałe po zawarciu umowy z COMPIT, takie jak: zakłócenia komunikacyjne, strajki, katastrofy, powodzie, pożary, zamieszki, wojna.

§ 10. Promocje

 1. Sklep może prowadzić promocyjne akcje sprzedaży części lub całości towarów znajdujących się w jego ofercie. Warunki promocyjnej sprzedaży towarów na stronie www.compit.pl ustalane są indywidualnie dla każdej akcji promocyjnej. Informacja na temat warunków danej akcji promocyjnej będzie każdorazowo umieszczana na stronach sklepu.

§ 11. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z przepisami prawa określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2018 roku, poz. 1000 ze zm.) administratorem danych osobowych jest COMPIT sp. z o.o. ul. Wielkoborska 77, 42-280 Częstochowa

 2. Dane osobowe Klientów i osób odwiedzających www.compit.pl będą przetwarzane przez COMPIT sp. z o.o., w celach świadczenia usług, archiwizacji, sprzedaży produktów i usług oferowanych przez COMPIT sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, a w przypadku wyrażenia przez Klienta odrębnej zgody, także w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.

 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia przez Usługodawcę usług wymagających zarejestrowania w sklepie www.compit.pl.

 4. Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

 5. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym i możliwość ich aktualizacji bądź zmiany w odpowiedniej zakładce swojego konta.

 6. Usługodawca może udostępniać dane osobowe Klientów na żądanie podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa.

§ 12. Dodatkowe informacje

 1. Kupujący nie jest zobowiązany do złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

 2. Sklep nie zapewnia możliwości skorzystania przez kupujących z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Załącznik 1:WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat: COMPIT sp. z o.o. ul. Wielkoborska 77, 42-280 Częstochowa,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.:

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy umowy dostawy -

Data zawarcia umowy/odbioru(*)
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)

Data, Podpis Konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

(*) - Niepotrzebne skreślić