34 362 88 95
compit@compit.pl
Załączniki:
Pobierz plik (Ogolne_warunki_sprzedazy.pdf)Ogólne Warunki Sprzedaży[Aktualnie obowiązujące OWS]155 kB

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
dla przedsiębiorców krajowych obowiązujący od 03.04.2024

§1. Podstawowe definicje


1. Terminy wykorzystane w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży oznaczają następująco:
a) dni robocze – oznaczają dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy przypadających w wymienionym okresie
b) COMPIT – oznacza firmę COMPIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, ul. Wielkoborska 77, NIP: 573-293-85-47
c) OWS – oznacza niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży COMPIT przeznaczone dla przedsiębiorców z siedzibą w Polsce
d) Umowa – oznacza Umowę lub Ramową umowę współpracy zawartą między COMPIT, jako sprzedawcą, a Kupującym, jako nabywcą.
e) Kupujący – oznacza każdą drugą stronę Umowy zawartej z COMPIT niebędącego Konsumentem (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) mającego siedzibę w Polsce, dokonującego nabycia produktów z aktualnej oferty COMPIT
f) Strony – oznacza łącznie COMPIT i Kupującego
g) Konsument – oznacza osobę, która nabyła produkt na własne potrzeby wykluczając dalszą odsprzedaż
h) Produkt – rzecz ruchoma będąca przedmiotem sprzedaży przez COMPIT na rzecz Kupującego


§2. Postanowienia ogólne


1. Niniejsze OWS ma zastosowanie do wszystkich Umów zawartych między COMPIT a Kupującym w ramach pojedynczych zamówień jak i stałych zleceń handlowych.
2. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy i OWS pierwszeństwo mają postanowienia zawarte w Umowie.
3. Niniejsze OWS ma zastosowanie do wszystkich firm i do wszystkich przyszłych transakcji biznesowych z Kupującym.


§3. Zawieranie i wykonanie umowy


1. Warunki w OWS określone są w formie pisemnej i zatwierdzone przez COMPIT.
2. Kupujący jest zobowiązany do współpracy z COMPIT przy wykonaniu Umowy lub zamówienia. Dodatkowo Kupujący ma obowiązek dostarczyć wszystkie niezbędne dane do wykonania Umowy.
3. Produkty będą dostarczane przez COMPIT do Kupującego na podstawie zamówień dokonanych poprzez Sklep internetowy (www.compit.pl) lub przesłanie e-maila z zamówieniem na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
4. Przy zamówieniach obiektowych Kupujący ma prawo przekazania COMPIT zapytania ofertowego. Na zapytanie ofertowe Kupującego COMPIT każdorazowo sporządzi aktualną ofertę z terminem ważności.
5. Każde zamówienie wymaga potwierdzenia przez COMPIT, np. poprzez zmianę statusu zamówienia. W przeciwnym razie zamówienie takie może zostać za nie uznane.
6. W przypadku jakiejkolwiek szkody powstałej na skutek wykonania Umowy odpowiedzialność COMPIT jest ograniczona wyłącznie do szkód spowodowanych umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania przez COMPIT. Odpowiedzialność COMPIT nie pokrywa utraconego zysku przez Kupującego. Odpowiedzialność COMPIT nie może przekroczyć kwoty wartości zamówienia.
7. W przypadku zamówienia na podstawie wcześniej przedstawionej oferty konieczne jest w zamówieniu umieszczenie numeru przedstawionej oferty. W przypadku nie powołania się na numer oferty COMPIT nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności cenowe na fakturze VAT.


§4. Płatności


1. Ceny produktów świadczonych przez COMPIT są cenami netto (bez VAT) i nie obejmują dodatkowych kosztów związanych ze świadczeniem usług, sprzedażą lub dostawą produktów.
2. COMPIT zastrzega możliwość zmiany ceny określonej w ofercie lub potwierdzenia zamówienia, gdy Kupujący zamówi inną ilość produktów niż określono w ofercie lub zamówieniu.
3. Kupujący dokonuje płatności za wykonane zamówienie przelewem bankowym na rachunek bankowy znajdujący się na fakturze VAT w terminie określonym na tej samej fakturze VAT.
4. COMPIT zastrzega możliwość zażądania przedpłaty za produkt będący przedmiotem dostawy w wysokości nawet 100% wartości zamówienia, o ile COMPIT uzna to za środek niezbędny do zabezpieczenia swoich interesów.
5. Jeśli Kupujący jest zwolniony z podatków, a w szczególności z podatku VAT, w momencie składania zamówienia musi dostarczyć dokument potwierdzający odpowiedni status.
6. Kupujący upoważnia COMPIT do wystawiania faktur VAT bez konieczności podpisywania ich przez Strony.
7. Data płatności uważana jest za datę, w której cała kwota za zamówienie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym COMPIT.
8. COMPIT ma prawo naliczyć ustawowe maksymalne odsetki za zwłokę w zapłacie za zamówienie.
9. COMPIT w przypadku rażących opóźnień w płatnościach może zawiesić wykonanie Umowy bez ponoszenia odpowiedzialności za takie zamówienie. Wykonanie Umowy zostanie wznowione po zaksięgowaniu zaległej płatności na rachunku bankowym COMPIT oraz zapłacie odsetek za zwłokę.


§5. Dostawy


1. Kupujący otrzyma zamówiony produkt w opakowaniu zabezpieczającym go przed uszkodzeniem w trakcie transportu i umożliwiającym swobodny załadunek, rozładunek i identyfikację otrzymanego produktu.
2. Kupujący dostarcza wszystkie niezbędne dane do wysłania przesyłki, w tym dokładny adres dostawy.
3. COMPIT jest zobowiązany wystawić prawidłowe dokumenty zgodne z dostarczanym produktem.
4. Produkty zostaną doręczone za pośrednictwem przewoźnika na koszt Kupującego.
5. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia odebranego zamówienia niezwłocznie po jego dostarczeniu,
w szczególności do sprawdzenia kompletności produktów, zgodności ilości z Umową lub zamówieniem oraz prawidłowego działania produktów.
6. W przypadku osobistego odbioru produktów przez Kupującego produkty zostaną zwolnione na podstawie protokołu odbioru lub dokumentu WZ. W przypadku nieuzasadnionej odmowy podpisania protokołu odbioru lub dokumentu WZ przez Kupującego, COMPIT może odmówić wydania produktów i obciążyć dodatkowymi kosztami Kupującego. Odbioru zamówionego produktu można dokonać w siedzibie COMPIT w dni robocze.
7. Kupujący przyjmuje na siebie ryzyko utraty lub uszkodzenia produktów w momencie odebrania przez niego zamówionych produktów.
8. COMPIT nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu produktów powstałe ze strony firmy spedycyjnej oraz wynikające z niezależnych od COMPIT przyczyn leżących po stronie osób trzecich.
9. Wszelkie niezgodności w dostawie Kupujący będzie zgłaszał natychmiastowo COMPIT w formie pisemnej.


§6. Gwarancja i ograniczenie odpowiedzialności


1. Obowiązki gwaranta i uprawnienia Kupującego w związku z gwarancją określone są w karcie gwarancyjnej dołączonej do zakupionego produktu. Karta gwarancyjna nie jest dołączana, jeśli świadczą o tym dodatkowe zapisy w Umowie lub inne ustalenia sporządzone w formie pisemnej zaakceptowane przez Strony.
2. Gwarancja na zakupiony produkt wynosi 36 miesięcy od daty jego wyprodukowania.
3. COMPIT nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe podczas nieprawidłowego montażu produktów oraz używania niezgodnego z ich przeznaczeniem.
4. Odpowiedzialność COMPIT na skutek nienależytego wykonania lub niewykonania sprzedaży produktów lub z tytułu gwarancji (bez uwzględnienia podstawy prawnej roszczenia) ogranicza się wyłącznie do odpowiedzialności za faktyczne straty Kupującego do kwoty stanowiącej równowartość ceny produktu, wykonania naprawy lub wymiany wadliwego produktu na produkt wolny od wad, zwrot ceny zapłaconej za produkt wyczerpywać będzie wszelkie roszczenia Kupującego z tytułu dostarczenia wadliwego produktu.
5. Odpowiedzialność COMPIT na podstawie rękojmi za wady sprzedanych produktów zostaje wyłączona.
6. Wyłączenie rękojmi nie wpływa na ograniczenie lub wyłączenie uprawnień z tytułu gwarancji.
7. Gwarancja na sprzedany produkt nie zawiesza, nie ogranicza ani nie wyłącza uprawnień Konsumenta wynikających z rękojmi za wady produktu.
8. COMPIT nie bierze odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązań w części lub w całości w momencie wystąpienia zdarzeń zewnętrznych określonych jako „siła wyższa” na które COMPIT nie ma wpływu. Jako „siłę wyższą” rozumie się niezależne i nieprzewidziane zdarzenia zaistniałe po zawarciu umowy z COMPIT, takie jak: zakłócenia komunikacyjne, strajki, katastrofy, powodzie, pożary, zamieszki, wojna.
9. COMPIT nie ponosi odpowiedzialności za straty Kupującego związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, utratę zysku, stratę czasu, utracone zarobki oraz inne straty pośrednie.


§7. Oświadczenia Kupującego


1. Kupujący oświadcza, że Kupujący oraz jego właściciele (zarówno bezpośredni, jak i pośredni), beneficjenci rzeczywiści, jego przedstawiciele, dyrektorzy, menedżerowie lub pracownicy:
a) nie naruszają zasad wynikających z Przepisów Sankcyjnych (w rozumieniu ust. 3 lit. b) poniżej),
b) nie są podmiotami wpisanymi na Listy Sankcyjne (imiennie lub poprzez zaliczenie do określonej grupy),
c) nie posiadają siedziby lub głównego miejsca działalności w kraju objętym Przepisami Sankcyjnymi i nie zostały utworzone pod rządami prawa państwa objętego Przepisami Sankcyjnymi,
d) nie są bezpośrednio ani pośrednio zależne od podmiotów z pkt. b) lub c)
e) nie toczy się przeciwko nim żadne postępowanie ani dochodzenie prowadzone w związku z jakimkolwiek naruszeniem rozporządzeń w sprawie sankcji w odniesieniu do nich.
2. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust.1, Kupujący zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym COMPIT.
3. Terminy użyte w niniejszym oświadczeniu definiuje się w następujący sposób:
a) „Organy Sankcyjne” - Królestwo Norwegii, Rząd Stanów Zjednoczonych, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Unia Europejska oraz każde z jej Państw Członkowskich (w tym Polska), Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz podmioty działające w ich imieniu
b) „Przepisy Sankcyjne” - akty wydawane przez Organy Sankcyjne (w tym przepisy Biura Nadzoru nad Zagranicznymi Aktywami (OFAC)), nakładające sankcje gospodarcze lub finansowe na osoby fizyczne, prawne, państwa, organizacje lub inne podmioty
c) „Listy Sankcyjne” - listy osób fizycznych, osób prawnych, państw, organizacji i innych podmiotów publikowane w związku z Przepisami Sankcyjnymi przez Organy Sankcyjne
4. Kupujący oświadcza i zapewnia, że produkty zakupione od COMPIT nie będą bezpośrednio ani pośrednio sprzedawane, dostarczane, przekazywane ani eksportowane do jakiejkolwiek osoby, podmiotu lub organu:
a) wpisanych na Listy Sankcyjne (imiennie lub poprzez zaliczenie do określonej grupy)
b) którzy mają siedzibę lub główne miejsce prowadzenia działalności w kraju objętym Przepisami Sankcyjnymi
i zostały ustanowione zgodnie z prawem kraju objętym Przepisami Sankcyjnymi
c) są bezpośrednio lub pośrednio zależne od jakichkolwiek podmiotów wymienionych w oświadczeniu
d) w odniesieniu do których postępowanie lub dochodzenie prowadzone w związku z jakimkolwiek naruszeniem Przepisów Sankcyjnych jest w toku
5. Kupujący oświadcza i zapewnia, że produkty nie będą sprzedawane pośrednio lub bezpośrednio do Rosji, Białorusi lub Ukrainy (Krym, Sewastopol, obwód doniecki i ługański), ani do podmiotów rosyjskich lub białoruskich, lub do wykorzystania na ww. terytoriach. W przypadku: (I) zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust.1; lub (II) naruszenia któregokolwiek zobowiązania przez Kupującego, o którym mowa w ust.2, ust.4 lub ust.5 niniejszego paragrafu; lub (III) powzięcia przez COMPIT uzasadnionego podejrzenia, że wystąpiła przesłanka,
o której mowa w (I) lub (II) w niniejszym zdaniu, COMPIT: jest uprawniony do natychmiastowego zaprzestania współpracy; lub ma możliwość odstąpienia od niewykonanych jeszcze w pełni Umów (w każdym przypadku jednak w stosunku do Umowy w terminie nie późniejszym niż ustalony termin jej pełnego wykonania); a Kupującemu
nie przysługują jakiekolwiek roszczenia związane z wykonaniem ww. uprawnień (nawet gdyby kolejno okazało się, że uzasadnione podejrzenie nie było prawidłowe, pod warunkiem, że na moment wykonywania uprawnień pozostawało uzasadnione).


§8. Własność intelektualna


1. COMPIT zastrzega sobie prawa własności i prawa autorskie do ilustracji, rysunków, kosztorysów i wszelkich innych dokumentów udostępnionych przez COMPIT w celu wykonania Umowy, w tym w formie elektronicznej. Nie mogą być one udostępniane osobom trzecim bez uprzedniej zgody COMPIT w formie pisemnej.
2. Kupujący zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim żadnych poufnych informacji otrzymanych od COMPIT poza informacjami, na które COMPIT wyraża zgodę na piśmie w związku z ich wydaniem lub które zostały wydane na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów lub w wyniku decyzji wydanej przez władzę publiczną.
3. Każda ze Stron zachowuje wyłączną własność swoich praw własności intelektualnej na dzień Umowy, bez względu na to, czy jest opatentowana czy nie, w tym know-how i wiedza, należące do lub nabyte przed wejściem w życie Umowy lub niezależnie od wykonania wspomnianej Umowy.
4. COMPIT zachowa wyłączną własność praw własności intelektualnej, bez względu na to, czy jest opatentowana, czy nie, know-how i wiedzy, którą mogła nabyć w trakcie wykonywania Umowy.
5. COMPIT zachowuje wyłączną własność do praw własności intelektualnej, tytułu i udziałów własnościowych w odniesieniu do opracowanych wyników, produktów i ich komponentów.


§9. Przepisy końcowe


1. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszego OWS staną się nieważne, powinny być zastąpione odpowiednimi postanowieniami obowiązujących przepisów prawa polskiego.
2. Kupujący nie może przenieść swoich praw i / lub zobowiązań wynikających z Umowy lub zamówienia bez uprzedniej pisemnej zgody COMPIT, w przeciwnym razie uznaje się je za nie ważne.
3. Mając na uwadze dobre obyczaje kupieckie, wszelkie ewentualne spory wynikające z treści Umowy lub OWS Strony postanawiają rozstrzygać w pierwszej kolejności polubownie.
4. Wszelkie spory wynikające z Umowy lub OWS, nie rozstrzygnięte na drodze polubownej, strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu dla miasta Częstochowy.
5. OWS, Umowa lub zamówienie podlegają wyłącznie prawu polskiemu.
6. Wszelkie doradztwo techniczne ze strony COMPIT ma charakter wyłącznie informacyjny i nie skutkuje po stronie COMPIT powstaniem odpowiedzialności cywilnej z tego tytułu.
7. W przypadku wystąpienia stwierdzenia nieważności któregokolwiek z postanowień OWS nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień lub innych fragmentów OWS.
8. OWS znajdują zastosowanie do wszystkich zamówień zrealizowanych przez COMPIT począwszy od 03.04.2024.